top of page

PRIVACYVERKLARING:

 

Algemeen

 

Advocatenkantoor Kempen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Kempen verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 

Advocatenkantoor Kempen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Advocatenkantoor Kempen veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van Advocatenkantoor Kempen.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Kempen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

-          het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren

           van (gerechtelijke) procedures;

-          innen van declaraties;

-          advisering, bemiddeling en verwijzing;

-          voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

-          marketing- en communicatie activiteiten

-          werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Advocatenkantoor Kempen verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

Particulieren:

-          voornamen;

-          geslachtsnaam;

-          geboortedatum;

-          geboorteplaats;

-          adres;

-          burgerlijke staat;

-          telefoonnummer/mobielnummer;

-          e-mailadres/fax;

-          BSN-nummer/vreemdelingennummer/documentnummer;

-          geslacht;

-          kadastrale gegevens.

 

Onderneming:

-          onderneming (rechtsvorm, naam, vestigingsplaats en- adres);

-          KVK-nummer;

-          uittreksel handelsregister/stichtingsregister;

-          notariële/onderhandse aktes;

-          kadastrale gegevens.

 

Voornoemde gegevens van zowel particulieren als ondernemingen verwerkt Advocatenkantoor Kempen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, mondeling, schriftelijk of digitaal, die in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Kempen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

-          wettelijke verplichting;

-          uitvoering van een overeenkomst;

-          verkregen toestemming van betrokkene(n);

-          gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Advocatenkantoor Kempen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Kempen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Kempen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Kempen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Kempen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Kempen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Kempen gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Kempen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Kempen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Kempen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Advocatenkantoor Kempen

Du Commerce 2A, 6101 DB Echt

T. 046-4759090

E. info@advocatenkantoor-kempen.nl

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Kempen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Kempen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.advocatenkantoor-kempen.nl

 

Vragen & Contact

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van u persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. mr. N.M. De Houwer-van Wijk.

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 van kracht geworden en vastgelegd.

bottom of page