top of page

ORGANISATIE:

De eenmanszaak mr. N.M. De Houwer-van Wijk (tevens h.o.d.n. Advocatenkantoor Kempen) staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82182523. Het BTW nummer is: NL002899977B70. U sluit uw overeenkomst van opdracht met mr. N.M. De Houwer-van Wijk (tevens h.o.d.n. Advocatenkantoor Kempen).

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij MS Amlin. 

 

Onze adres- en contactgegevens vindt u elders op deze website onder "contact".


mw. mr. N.M. De Houwer-van Wijk is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag,  tel. 070-3353535, e-mail: info@advocatenorde.nl.

STICHTING DERDENGELDEN:

 

Het kantoor heeft geen Stichting Derdengeldenrekening waarop derdengelden worden ontvangen. Indien het kantoor onverhoopt toch met derdengelden wordt geconfronteerd, dan zorgt het kantoor ervoor dat deze gelden op grond van artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt het kantoor derdengelden op de kantoorrekening.

VERVANGING EN ZAAKWAARNEMING:

Het kantoor heeft een waarnemingsovereenkomst met mw. mr. R.L.J. Henket-Reijnen. De waarnemend advocaat zal worden ingeschakeld wanneer dat bij afwezigheid van de advocaat noodzakelijk is.

 

KLACHTREGELING:


Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.


Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Biedt dat geen soelaas, dan kunt u zich met een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor. mr. N.M. De Houwer-van Wijk treedt op als klachtenfunctionaris. 
De klachtenfunctionaris zal de klager in de gelegenheid stellen zijn/haar standpunt toe te lichten. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien deze termijn onverhoopt niet gehaald mocht worden, zal de klachtenfunctionaris zulks voor het verstrijken van de termijn gemotiveerd kenbaar maken, waarbij zij tevens zal mededelen binnen welke termijn wél een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven. Voor de interne klachtbehandeling is de klager geen vergoeding verschuldigd.

 

Indien het geschil niet kan worden opgelost met de interne klachtenfunctionaris, kunt u het geschil, indien het een declaratie betreft, voorleggen aan de kantonrechter ex art. 96 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. U kunt dan samen met ons kantoor zijn beslissing inroepen.  
 
Indien de klacht de kwaliteit van de dienstverlening betreft dan kunt u bij de deken der orde van advocaten, indien het overleg met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing heeft geleid, een verzoek doen om te bemiddelen. Zie daarvoor de leidraad houdende regels inzake dekenale klachtbehandeling.


 
 

 

 
bottom of page