ORGANISATIE:

de eenmanszaak mr. J.W.H. Kempen (KvK 67549233) en de eenmanszaak mr. N.M. De Houwer-van Wijk (Kvk 82182523), zijn ieder voor eigen rekening en risico werkzaam.

Een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening komt uitsluitend tot stand met de onderneming die de opdrachtbevestiging ondertekent.

Wij zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI, Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam. 

 

Onze adres- en contactgegevens vindt u elders op deze website onder "contact".


Ons kantoor en onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag,  tel. 070-3353535, e-mail: info@advocatenorde.nl.

 


KLACHTREGELING:


Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.
Deze klachtenregeling is niet alleen van toepassing op onze advocaten, maar ook op onder verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat werkzame personen.


Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Biedt dat geen soelaas, dan kunt u zich met een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor. In beginsel treedt mr. J.W.H. Kempen op als klachtenfunctionaris. Mocht de klacht op hemzelf betrekking hebben, dan zal mw. mr. N.M. De Houwer-van Wijk fungeren als klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zal de klager en de betrokken advocaat in de gelegenheid stellen hun standpunt toe te lichten. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris zowel de klager als de betrokken advocaat schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien deze termijn onverhoopt niet gehaald mocht worden, zal de klachtenfunctionaris zulks voor het verstrijken van de termijn gemotiveerd kenbaar maken, waarbij hij tevens zal mededelen binnen welke termijn wél een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven. Voor de interne klachtbehandeling is de klager geen vergoeding verschuldigd.

 

Indien het geschil niet kan worden opgelost met de interne klachtenfunctionaris, kunt u het geschil, indien het een declaratie betreft, voorleggen aan de kantonrechter ex art. 96 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. U kunt dan samen met ons kantoor zijn beslissing inroepen.  
 
Indien de klacht de kwaliteit van de dienstverlening betreft dan kunt u bij de deken, indien het overleg met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing heeft geleid, een verzoek doen om te bemiddelen. Zie daarvoor de leidraad houdende regels inzake dekenale klachtbehandeling.